3/22 Moo4 Phetkasem Rd., Soi 81 Nongkhaem, Bangkok 10160,
Line Official : @pm-tech

02 811 2590-3 หรือ 02 814 8880
info@petkasem.ac.th

 

ปรัชญา

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กำหนดปรัชญาที่มีสาระสำคัญสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้และคุณธรรม คือ

" ใช้ความรู้  คู่คุณธรรม  เป็นสื่อนำ  สู่สากล "


 

" ใช้ความรู้ "

ความรู้เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องใช้ความรู้ที่ได้รับทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพของตนเองและประเทศชาติ 

 

" คู่คุณธรรม "

คุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำให้เยาวชนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 

 

" เป็นสื่อนำ "

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม มุ่งมั่นให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นสื่อนำให้นักเรียน นักศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพ 

 

" สู่สากล "

ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เป็นสื่อนำให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ 

 


 

 

วิสัยทัศน์

เป็นวิทยาลัยแห่งความสุข

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี และมีทักษะแห่งอนาคต

ที่สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาต้องการ

 


 

พันธกิจ

พันธกิจด้านการพัฒนาวิชาการ

 • จัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน การทำงานและใช้ภาษาในการสื่อสารได้
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน 

 

พันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากร

 • ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ส่งเสริมบุคลากรใช้ทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

 

พันธกิจด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

 • พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม และสวัสดิการให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการระดมทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน และสถานประกอบการ

 


 

เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์

 

     เอกลักษณ์

                อาคารสถานที่ดี  เทคโนโลยีทันสมัย  ใส่ในนักศึกษา

     อัตลักษณ์

               แต่งกายดี  มีทักษะวิชาชีพ


 

คุณธรรมอัตลักษณ์

    "มีวินัย สุจริต จิตอาสา"